Hans Nissen Rudbeck (III)
*5/3-1801 i Flovt. Øsby sogn, +17/6-1870 i Grarup sogn.
ForældreTil navne index


Gift d.24/10-1827 i Grarup med
Anna Cathrine Kirstine Simonsen, *1803 i Sode, Halk sogn, +22/4-1834 i Grarup sogn.
Datter af gårdejer Jacob Jørgensen og Cicilia Marie Fromm.

Gift d.6/10-1838 i Grarup med
Ellen Marie Fuglsang, *10/12-1816 i Åstrup sogn, +9/12-1895 på "Rudbecksminde", Grarup sogn.
Datter af gårdmand Søren Petersen Fuglsang og Wolborg, Joachim Schøtts datter fra Åstrup.Børn med Anna Cathrine Kirstine Simonsen.
Ref. Nr. Navn Født Død
III.A Maria Cathrine Rudbeck 22-05-1828
III.B Jacob Jørgen Rudbeck 11-06-1830
III.C. Cilia (Cicilie) Marie Rudbeck 29-10-1832
III.D Elise Rudbeck 03-03-1834 29-11-1889

Børn med Ellen Marie Fuglsang.
Ref. Nr. Navn Født Død
III.E Jørgen Rudbeck 12-03-1839
III.F Søren Pedersen Rudbeck 29-03-1842 04-02-1865
III.G Rasmus Rudbeck 10-01-1845
III.H Hans Nissen Rudbeck 10-12-1845
III.I Anna Christine Cathrine Rudbeck 21-12-1847Hans Nissen Rudbeck, gårdmand og sandemand i Grarup, købte ved sit giftermål i 1827, sin egen gård, den senere "Rudbecksminde" i Grarup, som han drev indtil sin død.
Gården blev derefter overdraget til hans enke, og vedr. denne overdragelse, findes følgende dokument.

Vitterligtgjøres herved, at underskrevne dato er imellem Arvingerne efter afdøde
Gårdeier Hans Nissen Rudbeck i Grarup
nemlig sønnerne
Jørgen Rudbeck,  Rasmus Rudbeck,  Hans Nissen Rudbeck,
og datteren Anne Christine Rudbeck,
som overladere paa den ene side og deres Moder, afdøde Hans Nissen Rudbecks enke,
Ellen Marie Rudbeck, født Fuglsang,
som modtagerinde paa den anden side, aftalt og sluttet følgende.

Overladelses - Contract

§1

Forbemeldte myndige Arvinger efter afdøde Gaardeier Hans Nissen Rudbeck overlade og afstaae herved for dem og deres Arvinger med dertil erhvervet Bevilling fra Kongelige Landraadsamt i Haderslev af 16. September 1870 fra den dem af bemeldte deres Fader Hans Nissen Rudbeck efterladte, ham følge Overladelsescontract af 10 September 1827 tilhørende i Grarup beliggende Eiendmsgaard no. 1, Kolben "Arnkuhle" stort Quantitet 12 tønder 5 12/16 Skpr. i Bonitet til 4 tønder, 5 Skpr. tilligemed den østlige Deel af Koblen "Østerkarvel" eller "Østerhave", stort i Quantitet 5 tønder 3 10/16 Skpr. boniteret til 1 tønde 7 31 halve /16 Skpr. der udgjør i samlet Areal 18 tønder 1 6/16 Skpr. i Quantitet eller 6 tønder 4 3 halve /16 Skpr. i Bonitet efter Landmaalerattest af 16. juni 1870 og efter det af Landmaaler M. Schmidt i Østerhave afsatte Skjæl, samt med de i Arnkuhle opførte nye Bygninger, til, ovennævnte deres Moder, afdøde Hans Nissen Rudbecks Enke, Ellen marie Rudbeck, født Fuglsang, saaledes, at hun det fornævnte jordareal med Bygninger, hvilket herefter skal udgjøre et nyt Familiested, og som hun siden den 7. august d.aa. har havt i Bersiddelse, for Fremtiden maa eie og beholde som sin lovlig erhvervede Eiendom og maa gjøre sig samme for sig og sin eArvinger under alle dertil hørende Rettigheder saa nyttig og gavnlig, som hun finder for godt og lovligt være kan.
               Desuden overlades hende af Stamgaardens Besætning, Inventarium og Indboe i to Heste (den "Lille" og den "Hjelmede") sex Køer, hvoraf hveranden er udtaget af Gaardens Køer af Medoverladeren Jørgen Rudbeck og Modtagerinden, samt Quikalv, to Faar med Lam, to Sviin, en Phaeton og to Arbeidsvogne med Tilbehør, en Svingplov, en Slagharve, en Hakkelseskiste, to Høleer, en Spade, et Grb, en Skovl, en Huulskovl, et sæt Hestetøi med Messing-Beslag, to brugte Kornsække og Lerred til otte nye ditto.
                Af Gaardens Indbo har Modtagerinden udtaget et Skatol, et Klædeskab, et Linnedskab, to Sophaer med Sophaborde, et andet bord, to Commoder og en Dragekiste, samt en Konsol og tre Speile, et Vadskebord og en Servante, sex Stole med Overtræk, sex dito med rodt Overtræk, en Natstol, en Lænestol, en Heelkisteog en Halvkiste. Af Theetøi, Kjøkkentøi, Bryggeri og Meieriredskaber, har Modtagerinden udtaget hvad hun selv ønskede.
                  Af Sengeklæder, Sengetøi, Linned og Dækketøi har Modtagerinden ligeledes udtaget hvad hun ønskede, alene med Undtagelse af otte fuldstændige daglige Senge med Tilbehør af Lagener.
                Af Sølvtøi hat Modtagerinden udtaget en Potageske, tolv Spiseskeer, tolv Theeskeer, en Flødekande, en Sukkerskaal, en Flødeskee, en Sukkertang, en Strøeskee, en Kageskee, en Theesi, en Punschskee.
                I samtlige disse forbeskrevne Creaturer og Avlsredskaber samt andet Udbo og Indbo har Modtagerinden tilligemed en Femtedeel af Gaardens Avl, som er bleven deelt paa Marken efter Traver udtaget i Medfør af den derover oprettede Overenskomst og altsammen modtaget til hebdes fuldkomne Tifredshed.
               Endelig overdrages til hende herved overladte Gaard, Stamgaardens Andeel i Kirkestolen nr. 12 i Kirkens Søndre Stolerække samt ret til to Pladser i nr. 21 i den Nordre Stolerække.
              Iøvrigt har Modtagerinden fra Tiltrædelsesdatoen den 7. august 1870 at svare alle paa den overladte Eiedom forholdsvis faldende Afgifter o Byrder, og paa alle behørige Steder lade sig indskrive som Eierinde.

§2

For denne Overldelse og Afstaaelse har Modtagerinden ikke at svare nogen Overladelsessum, hvorimod hun som Vederlag derfor frasiger sig al sin Arverettigheder til hendes afdøde Mands, Hans Nissen Rudbecks dødsbo, og erklærer sig for fuldkommen tilfredsstillet i denne Henseende saavelsom for Aftægt.

§3

Modtagerinden beholder selv forventede Arv efter hendes afdøde Moder, tidligere afdøde Aftægtsmand i Neder.Aastrup, Søren Petersen Fuglsangs Enke Voldborg Fuglsang, født Skøtt.

§4

Overladerne forpligter sig herved at hjemle Modtagerinden det hende herved overladte Areal med Bygninger m.v. som eb sikker Eiendom,quit og fri for al offentlig og hemmelig Gjæld og fri for Hvermands Paa og Tiltale, følgelig ogsaa med et reent Folium i Skyld og Panteprotocollen.

§5

Alle med denne Contracts Udfærdigelse forbundne Omkostninger udredes af Modtagerinden alene.
                 Til Bekræftelse have Contrahenterne under Frasigelse af alle herimod gaaende indvendiger og Udflugter velvitterlig egenhændig underskreven denne Contract.

Saaledes skeet Haderslev i den Kongelige Amtsret II den 15. October 1870.

Jørgen Rudbeck
Rasmus Rudbeck
Anne Christine Cathrine Rudbeck
Ellen Marie Rudbeck

Til Stadfæstelse
Hellborn


Til toppen af siden