Anna Kjestine Rudbeck (I.E)
*30/9-1840 i Flovt, Øsby sogn, det vides ikke hvornår hun døde.
Forældre


Til navne index


Gift d. 4/4-1866 med
Jørgen Mikkelsen Krogh, *19/1-1840 i Brænøre, Taps sogn, +11/9-1906 i Frørup.


Børn
Ref. Nr. Navn Født Død
I.E.1 Ellen Cathrine Krogh 03-07-1867 31-05-1916
I.E.2 Caroline Marie Krogh 01-02-1869 Vides ikke
I.E.3 Antoni Lorenzen Krogh 20-03-1870 Vides ikke
I.E.4 Anneken Cathrine Krogh 06-05-1872 xx-09-1961
I.E.5 Marie Frederikke Krogh 07-07-1873 Vides ikke
I.E.6 Nicoline Christine Krogh 08-07-1874 Vides ikke
I.E.7 Nicolaj Rudbeck Krogh 28-09-1875 Vides ikke
I.E.8 Peter Krogh 05-12-1876 Vides ikke
I.E.9 Christian Krogh 16-04-1879 21-06-1946

           

Jørgen Mikkelsen Krogh overtog i 1865 sine forældres gaard på Frørup mark. Angående denne overdragelse af ejendommen findes følgende dokument fra l865.

Vitterlig gjøres hermed, at underskrevne dato er imellem Gaardmand Antoni Lorenzen Krogh på Frørup mark som sælger på den ene og hans søn Jørgen Mikkelsen Krogh som kjøber på den anden side, følgende Kjøbecontract bleven aftalt, indgaaet og sluttet.

§ I

Forbemeldte Antoni Lorenzen Krogh sælger og afstaar herved og i Kraft dette for sig og sine Arvinger:

1) - med den Slesvig-Holstenske Landsregerings Bevilling af 5te Juli d.a. fra den ham ifølge Kjøbecontract af l2 Mai l860 tilhørende på Frørup Mark beliggende Gaard No. 10 Østergaard kaldet, af hvilken Gaard Fæstequa­liteten ifølge Tilsikringsact af l8. Juli l853 er afløst, de i Landmaaler­attesten af l3 oktober l863 anførte Kobler "Kogangskoblet" og "Wurmkrog" som ialt udgjøre i Quant. 42 tdr. 3l0/l6 Skp. eller i Bon. 9 tdr. l5/l6 1/2 Skp., tilligemed de derpå staaende Huusbygninger og Alt hvad derudi jord, muur, og nagelfast findes, til oprettelse af en ny Gaard.

2) - et i Frørup By beliggende Landbolssted eller Kaadnersted No l6 A med tilliggende Jord, hvoraf Fæstequaliteten ifølge Tilsikringsact af l8 juli l863 ligeledes er afløst, til ovennævnte sin Søn Jørgen Mikkelsen Krogh saaledes at han bemeldte Areal og Bygninger tilligemed Indbo, Inventarium, Avlsredskaber og Quægbesætning efter den derover optagen Fortegnelse, samt Kaadnerstedet fra dags dato, den l8de Juli d.a. maa eie og besidde og gjøre sig sammen med alle Rettigheder, hvormed sælgeren hidindtil har eiet og besiddet dem, for sig og sine Arvinger saa nyttig og gavnlig som han finder for godt og tilladeligt være kan, imod at han derfor udreder den tilstipulerde Kjøbesum samt aarlige Beløb, som og fra bemeldte Modtagelsesdato at regne svarrer alle offentlige og communale Afgifter og Tynger, som i Medfør af Ministerialreskript af 23de Mai l86l og i Overensstemmelse med vedhæftede Udstykningsinstrument af lste Februar l864 approberet den 5 Juli l865, forholdsvis følge Jorden, samt i sin Tid behørig efterkommer Forpligtelsen til Indfredning bestandig Conservation af den til ham overgaaende Andel af Skoven "Wurmskrog" til hvilken Ende han på alle behørige Stader sam Eier har at lade sig indskrive.

§ 2

For saadant Salg og Afstaaelse forpligter Kjøberen Jørgen Mikkelsen Krogh sig herved for sig og sine Arvinger under Pantsættelse af alt sit nuværende og tilkommende, bevægelige og ubevægelige Gods og Formue, i særdeleshed den herved erhvervede Gaard samt Kaadnerstedet med alt Tilbehør til:

A. - at betale til Sælgeren sin Fader Antoni Lorenzen Krogh, den velforacoderede Kjøbesum af' 3000 Rdl. skriver tre Tusinde Rigsdaler Courant som forrentes med 4 Procent aarlig fra 1Mai d.a. at regne og udbetales efter 1/2 Aars Opsigelse fra en af Siderne.

B. -Aarlig at betale til Sælgeren den sum 100 Rdl. skriver et Hundrede Rigsdaler Courant, hvilken sum udbetales i 2 Terminer, nemlig til hvert Aars 1Mai hver gang med halvdelen eller 50 Rdl. Cour. 1 gang til 1 November d.a. og saa fremdeles til Sælgerens død.

 

§ 3

Kjøberen bevilger denne Contracts Protocollation i Skyld og Panteprotocollen selv i sin Fraværelse i henseende til det Beløb, der aarlig svares tl Sælgeren.

§ 4

Alle med denne Contracts Expedition forbundne omkostninger med stemplet Papir og Rettens Gebyrer svares af Kjøberen alene.

§ 5

For Halvprocentsskattens Skyld bemærkes, at Indboet, Inventariet, Avlsredskaberne og Quægbesætning m.m.er taxeret til 1000 Rdl. Cour., saa at Kjøbesummen for den faste Eiendom beløber sig til 2000 Rdl. Cour.

Til Stadfæstelse har Parterne denne Contract under Frasigelse af alle derimod optænkelige Indvendinger og Udflugter velvitterlig egenhæn­dig underskreven, hvorhos de sømmeligst bede Officialerne i Tyrstrup Herred at underskrive sammen med dem til vitterlighed.

sket Frørup den 18de Juli 1865 og udfærdiget samt underskreven i Tystrup Herreds Actuariat ved Haderslev, den 7 August 1869.

Forinden Underskrifterne bemærkede Sælgeren Antoni Lorenzen Krogh, at han af Kjøberen var fuldkommen tilfredsstillet for den i §2A omtalte Kjøbesum med Renter, hvorfor han, Sælgeren ved at underskrive Contracten, tilligequitterer for Kjøbesummens rigttige Modtagelse.

 

 

Antoni L. Krogh                                                      Jørgen Mikkelsen Krogh

 

til vitterlighed                                                           In fidum subsariptionum

 

A. Selig                                                                       H. B. Carstens

                                                                                Herredsfoged.

 

 

                                                                                   Tyrstrup Herreds skyld - og panteprotokols bibog nr. 28, side 475 - 480