Nicolaj Rudbeck (I)
*6/5-1795 i Flovt, Øsby sogn, +18/12-1874 samme sted.
Forældre


Til navne index


Gift d. 16/6-1831 (i huset) med:
Caroline Schytt, *19/1-1814 i Vandling, +17/3-1891 i Flovt
Datter af gårdmand Matthias Schytt og Mette Marie Johansen, som var datter af Friedrich Johannsen af Hajstrup.


Børn:
Ref. Nr.
Navn Født Død
I.A
Cathrine Rudbeck 18-09-1831 09-05-1858
I.B
Jørgen Rudbeck 09-12-1833 16-12-1834
I.C
Mette Maria Rudbeck 01-10-1835 20-04-1897
I.D
Jørgen Rudbeck 15-05-1838 16-07-1923
I.E
Anne Kjestine Rudbeck 30-09-1840 Vides ikke
I.F
Ingeborg Rudbeck 19-12-1843 11-03-1846
I.G
Mathias Rudbeck 13-03-1846 09-06-1927
I.H
Ingeborg Rudbeck 30-11-1847 22-05-1929
I.J
Frederik Rudbeck 04-08-1850 12-07-1852
I.K
Frederik Rudbeck 09-04-1853 1903


I en artikel "En gammel slægtsgård i Øsby sogn" i "Modersmålet" af 15/9-1931 giver Frederik Rudbeck, Årøsund, følgende karakteristik af Nicolaj Rudbeck:

Nicolaj Rudbeck, en støt og sindig mand, ret en type på en gammel odelsbonde, tog levende del i den opvågnende kamp for danskhedens bevarelse i Sønderjylland. Sammen med sin bror Hans fra Grarup, hørte han til den såkaldte faste stok, til de første 25 bønder, der i året 1843, sammen med Hans Nissen fra Hammelev og Laurids Skau, stiftede den Sleviske Forening, fordi - "enhver dansk mand vistnok føler, hvor nødvendig det er, at sprog, som vi har arvet fra fædrene, som er os lige vitig for sjælen som for enkelte lemmer for legemet, holdes i agt og ære " - .
Ved de store Skamlingsbanke fester var han en flittig deltager, og i ulykkesåret 1864 var han med til at bære Laurids Skau's lig fra Mariegård til kirkegården i Gl. Haderslev.Nicolaj Rudbeck overtog i 1827 sine forældres gård i Flovt. Angående denne overdragelse findes følgende dokument:
 


Overladelseskontrakt

Giøres herved bekiendt og vitterligt, at underskrevne Dato er imellem afdøde Jørgen Nicolaysen Rudbecks Arvinger i Flauth nembl.

Enke Catharine Rudbeck og børnene Hans Nissen Rudbeck og Hanna Maria Rudbeck
resp. Cum. Coratoribus, som Overlader paa den ene og den ældste søn

Nicolai Rudbeck
som Antager paa den anden side, følgende Overladelses- samt Aftægtscontract aftalt, indgaaet og sluttet.

§1.

Forbemeldte Enke Cathrine Rudbeck, Hans Nissen Rudbeck og Hanna Maria Rudbeck, resp. cum. Corat. Overlade og afstaae herved for dem og deres Arvinger, den af deres afdøde resp. Mand og Fader ifølge expederet Contract af 7. April i Flauth beliggende halve Eindomsgaard til ovennævnte deres ældste resp. Søn og Broder Nicolay Rudbeck, saaledes at han bemeldte halve Gaard med alle derpaa staaende Huusbygninger og alt hvad der udi jord-, mur-, og nagelfast findes, samt Gods og Giæld, tillige med den hele Ind- og Udboe af Mobilier, Creaturer, Avlingsredskaber og Inderlingen, kort sagt, alt hvad der findes inden og uden Dørre, med Undtagelse af de Boeskaber, som herefter vil blive benævnt nu strax maa tage i Besid og Eie og giøre samme under alle dertil udi Skov og Mark, Ager og Eng liggende og henhørende Ret og Rettigheder for sig og sine Arvinger saa nyttigt og gavnligt som han selv bedst ved og tilladeligt være kan, imod at han derfor udrede de i det følgende beskrevne Præstationer, saa og fra Antagelses Dato af svarer, giør og betale alt hvad deraf svares, giøres og betales bør, til hvilken Ende han, Antageren Nicolay Rudbeck haver at lade sig som Eier deraf paa alle behørige Steder indskrive.

§2.

For saadan Overladelse og Afstaaelse forpligter Antageren merbemeldte Nicolay Rudbeck sig herved for sig og sine Arvinger under forpantning af alt havendes og tilkommendes, rørligt og urørligt gods og Formue, i Særdeleshed den herved requirerede Besiddelse med alt Tilbehør, neml.:

at udbetale og udrede til sine tvende Søskende imod vedbørlig Afkaldsquittering udi Fædrende og Mødrende Arv saasom.

a. til sin Broder Hans Nissen Rudbeck udi Penger 500 r. Cour. eller 800 Rbdlr. S.M. skriver otte hundrede Rigsbankdaler Sølvmønt, som betales saaledes, til Maidag 1828, 100 r. Cour. eller 640 Rbdlr. S.M. uden Renter, og til Maidag 1829, 400 r. Cour. eller 640 Rbdlr. S.M. med Renter a 4 pct. Aarligt fra Maidag 1827 af at regne, samt desforuden til Udstyr: Tvende dobbelte senge med lagner, samt Linned og Sølvtøi, som allerede er ham anvist i Gaarden, endvidere et Skatol med Skab, et bord, en Commode, alt nyt og af Asktræ, en Heelkiste, en Halvkiste, et lille Skriin, hvilke Ting findes i Gaarden, tvende nye Lysestager, ½ Dusin nye Stole samt en ny Lænestol, tvende nye Speile, ½ Dusin Viinglas, et Sæt Theetøi, tvende flade og tvende dybe Fade, ½ Dusin flade og ½ Dusin dybe Tallerkener ag hvidt Steentøi, og desforuden tvende Klædninger af Klæde, hvilket udstyr ham leveres førend hans Bryllup, hvortil Antageren betaler halv Bryllupskost.

b. til sin Søster Hanna Maria Rudbeck udi rede Penger ligeledes 500 r. Cour. eller 800 Rbdlr. S.M. skriver otte hundrede Rigsbankdaler Sølvmønt, som bliver staaende i Gaarden saa længe hun er ugivt, men naar saa kommer til Ægteskab, udbetales Capitalen til hende den første Maidag efter Bryllupsdagen, og giver han hende da ogsaa al udstyr liig det hendes Broder har faaet, med den Undtagelse, at hun faar tvende nye Commoder, og isted for et nyt Skatol faaer hun det skatol, som hendes Moder har indført i Gaarden, samt fri Festens Øll og halv Bryllupskost.
 Saalænge Hanna Maria er ugivt og bliver hjemme paa Gaarden og arbeider til sammes bedste, nyder hun 8 r.Cour. eller 12 Rbdlr. 76 4/5 S.M. aarlig i Haandpenge og forsyner Antageren hende i dette tilfælde med Kost og Klæder, for saavidt disse kunne tilvirkes hjemme paa Gaarden, samt betaler Offer og extraskat og tillige fodres og græsses for hende aarlig et Faar ved Gaardens enge, hvoraf hun nyder Uld og Yngel.
Skulle hun i ugivt Stand tilstaae Sygdom, nyder hun Pleie og Opvartning hos Gaardens Besidder uden betaling. Har hun lyst til at forlade Gaarden paa nogen tiid, da nyder hun i dette tilfælde 4 pct. Rente af hendes Capital, horimod Kost, Klæder og Haandpenge bortflader.

c. at beholde sin Moder Catharine Rudbeck saalænge hun lever hos sig paa Gaarden paa Mad og Maal og med hensyn dertiol at give hende fornøden Kost og Klæder forsvarlig, og desuden aarlig i Haandpenge r r. Cour. eller 12 Rbdlr. 76 4/5 S.M. hvoraf Halvparten betales om Mortensdag, neml. Næstkommende Mortensdag første gang, Halvparten om Maidag, samt betaler hendes aarlige Offer  og extraskat, men skulle der imod Forhaabning ikke paa Mad og Maal kunne forenes, og hun ønske at gaae på Aftægt, da skal Antageren eller Gaardens Besidder  være forbunden, at give hende et Aftægt i alle henseender efter dem under 18de November 1794 imellem Jørgen Rudbeck i Flauth og hans Moder Ingeborg sal. Nicolay Rudbecks Enke oprettede Ilæggelsesacter, angaaende sidstes Aftægt, dog er Gaardbesidderen i dette tilfælde skyldig at lade Aftægtshuuset oppynte og forsyne med nye Vinduer, samt Fiellegulv i Stuen.
Ved Aftægtstagerindens dødelige Afgang lader Gaardbesidderen hende hæderlig og efter Sognets Skik og Brug begrave, hvorimod hendes hele efterladenskab tilfalder ham, undtagen hendes Livsklæder, som tilfalder Datteren Hanna Maria Rudbeck.
At præsentere præstanda i Overensstemmels med denn Contracts § 1

§3.

Erklærer Antagerens Sødskende forbemeldte Hans Nissen Rudebck og Hanna Maria Rudbeck at de ved det, denne Contract dem Tillagte, er fuldkommen affundne, baade for Fædrene og Mødrene Arv, at de foruden det i § 2 sub. Litr. a. og b. dem Udlovede ingen videre Prætensioner ville have, hverken til deres Fødegaard eller dennes Besidder.

§4.

Consenserer Antageren i denne Contracts Protocollation paa sig selv i sin Fraværelse ratione indbemeldte Fædrene og Mødrene Arv til sine Sødskende  og Alimentation og Aftægt til sin Moder.
Til Stadfæstelse have Contrahenterne denne Contract under Frasigelse og Begivelse og alle derimod tjenende Indvendiger og Udflugter velvitterligt egenhændig rsp. c.c. underskrevet og sømmeligst ombede de Kongl. Herrer Officiales i Haderslev Herred at Underskrive med dem til Vitterlighed.
 
 

Skeet i Flauth den 6. Juni 1827
og expederet Haderslev udi Haderslev Herreds Actuariat den 12. November 1827


                Catharine Rudbeck                                                     Nicolay Rudbeck
                 med paaholden pen.

                         Nis Hansen
                 som Enkens Laugsværge
 

                Hans Nissen Rudbeck                                              Hanna Maria Rudbeck
                                                                                                                J. Hansen
                                                                                                       som  Laugsværge

Til vitterlighed
F.C.Larsen                                       N. Rübner
                                                     In fidem subscriptione

                                                         FinelyTil toppen af siden
Siden oprettet:  9/4-1999
Revideret sidst: 24/5-1999