Nis (Pedersen) Rudbeck (32.I) (Ane 16)
* 16?? , +24/11-1731 i Sønderballe.

Forældre


Gift med
Anna Marie NN.


Børn
Ref. Nr. Navn Født Død
16.I Ingeborg Rudbeck 1697 20-12-1770
16.II (Ane 8) Jørgen Rudbeck 1700 1754
16.III Mette Rudbeck 1703 11-04-1706
16.IV NN Rudbeck 1706 ?
16.V Peder Rudbeck 1707 ?
16.VI Lorenz Rudbeck 1708 ?
16.VII Mette Nisdatter Rudbeck 1711 ?


Nis Rudbeck kom i 1717 til Flovt, hvor han ifølge Haderslev Herreds Skyld og Panteprotokol, ved købekontrakt af 24. April 1717 erhverver Gregers Olufsens halve ejendomsgård.
Købesummen var 2800 Mark Lybsch, hvoraf der ved tiltrædelsen skulle betales 1800 Mark Lybsch, medens resten skulle blive i ejendommen i 12 år - uden renter - idet der mellem parterne, og med tiltrædelse af sælgerens søn Claus Gregersen på Vestergård i Flovt, blev truffet aftale om, at dersom  Nis Pedersen Rudbeck's søn Jørgen og Claus Gregersen's datter Cathrine til den tid ønskede at gifte sig, skulle restbeløbet være medgift.
Ved gårdens overdragelse var Jørgen kun 17 år, og Cathrine kun 7 år gammel, men det gik som forud aftalt, Jørgen Rudbeck og Cathrine Clausdatter holdt bryllup 12 år senere, den 7 juli 1729.

Efterfølgende et uddrag af Haderslev Herreds Skyld og Panteprotokol:
 
 

Anno 1717 den 24de April er udi Jesu Nafn sluttet og samtøckt efterfølgende
Kiøbe Contract
Imellem Wellachtbare Mænd

Gregers Olufsen af Flauth,
som Selger paa dend Eene
og
Nis Pedersen Rudbeck af Synderballe udi Hoptrup Sogn
som Kiøber paa dend anden Side,
det neml.:

Gregers Olufsen hermed selger og afhændiger, fra sig og sine Arvinger, sin nu paaboende halve Eigendombs-Gaard, samt dertil liggende et landboel udi Flauth, med Eigendommen Huusbygning, Sæ og Fæ, rørendes og urørendes Gods, og ald dertilhørig rett og Rettighed, udi Sckou og Marck, inden og uden Marckenschiell, ligesom dend nu forefindes, og Gregers Olufsen dend samme sielf hidindtil udi roelig Besiddelse, nøtt og brugt haver, og med rette nyde og bruge kunde, intet deraf undtagen heller forbeholden i nogen maader,wieder end som huis herefter følger og det igen til forn. te Nis Pedersen Rudbeck, og sine Arvinger, quit og frie for huer Mands paa og tiltale, undtagen huis deraf til hans Kongel. Mayst. saavelsom til Kiercken Aarlig børs at gives og Giøres, og udi frembtiden kunde vorde paabuden.
For forschrevne gaard og Eigendomb, samt dessens pertinentier anlover og forpligter sig Kiøberen at give Gregers Olufsen udi en wisse foraftalt summa rede Penger 2800 M.L. Skrives Totusende og Aatt hundrede Marcklybsch, Huraf sraxen erlegges og betales til nu førstkommende Wollborgdag, saasom Kiøberen Gaarden til samme Tied schall paatage, 1800 M.L.  De øvrige 1000 M.L. forbliver udi  Gaarden Tolff Aar bestaaendes, uden Rente imidlertid, saasom i Særdelis er vorden foraftalt og dette Kiøb i dend henseende til begge sieder bewilliget, at efter Guds villie et af Kiøberen Nis Pedersen Rudbecks børn, schulle Gaarden igien til sin tied besidde med Et Persohner ellers kunde bere behag til hinanden ved dieres Myndige Aaringer, huor da slig fald, forbemeldte Penge schall være Claus Gregersens Børns Medgift, dog det derforuden at nyde frembdeelis sin udsige, lige ved et sine andere Sødschende, ud af Westergaard, saa schall og om saa schede, da først giøres Richtighed, imerllem Nis Pedersen Rudbeck, og sine andere Børn, og dennem tillægges, hvis dennem med rette kunde tilkomme, efter Kiøberens da sig befindende Formue, saavelsom ogsaa Kiøberen samt hans Hustrue dieres forsuarligt aftægt tillægges, mens huis det saaledes ey af Gud var beschicket at schulle schee, og effter ønsch sig ey wille foye, da schall og will Nis Pedersen Rudbeck forplichtet være at udgive, dog saaledes som foresagd uden Rente frschrewen 1000 M.L. og ey widere, som paa slig Villkaar henstanden og samme Penger til Gregers Olufsen og hans Arvinger efter de 12 Aars forløb, at betale og afdrage, imidlertied forbeholder Sælgeren, for sig og sine Arvinger sig Gaarden til et sær Underpant og hypothec for dend ganschc Kiøbsumma;
Wed Gaarden schall forblive, altdet som findes og nu er udi Gaarden, inden og uden Døere, der were sig nagfast heller ey, uden nogen forbehold i ringeste maader, undtagne en brun Wrinsch Hest, samt en Seng, Kiste og Schrin, som Sælgeren med sig tager og for sig beholder, saa schall og Sælgeren i steden for de fielle som bliver i Gaarden nyde derimod og have Igen i Sckouen, af huilke hand aftager dend beste, og sieden Een af de middelste Iger saa foerschaffer og Selgeren Kiøberen Nis Pedersen Rudbeck ved Gaarden, sæde og Ede Kornet til Ebsdag i angaaende Wolle Andersen som i Gaarden befindes, og bekiendt wanvttig er og ingen forbedring med hanem er at haabe, da schall hand nyde af Gaarden, ald huis hannem udi Contracten af Dat.: d. 24de April 1707 er vorden tillagt og forschreven, uden nogen afgang i ringeste maade, huilket ved dette Kiøb Særdelis hannem reserveres.
I det Øfrigen vill og schall Gregers Olufsen holde Nis Pedersen Rudbeck frii for ald Gaardens Gield, som samme kand være behæftet med, og dend sielf betale, dend maa hidrøre huorfra dend vill og kand, saa belover Selgeren, for sig og sine Arvinger, ogsaa at holde  Kiøberen og hans Arvinger dette Kiøb u-afwunden i alle maader, for huer Mands  paa og tiltale, og vill dertil werre hans frii Hiemmel og tillstand, og samme Kiøb paa egen Bekostning altiid forsuarre, Setter hannem dernæst saa tillige hørend udi Gaarden ledig Besiddelse, samt dessens wyrklige Nytte og Brug.
Schiøden paa Gaarden belover Selgeren efter de 1800 M.L. er betalte, straxen at give og meddele Kiøberen efter dend condision og reservation som forusagd om Selgeren og Kiøberens SDøns børn, og med Schiøden tillige at udlevere og tilstille hannem, alle Gaarden vedkommende Brevschaffter og Documenter.
Saaledes imellem os at være besluttet, som fast og ubrødeligen schall holdes og efterkommes, den haver vii Contrahenterne til begge sieder denne Vores Kiøbe-Contract Egenhændig underschreven, og venligen ombeeden Kongl.Maytts Fogeder i Hadersleff Herrit saavelsom ogsaa Wellfornemme Mand Claus Gregersen paa Westergaard tillige med os till vitterlighed at subscibere og stadfæste.

Actum Oluffskier anno et dio ut supra

A. Simonsen       Johannes Keding                          Greys Wollesen           Nis Rudbeck
           til vitterlighed                                                              Claus GreysenTil toppen af siden