Jørgen Rudbeck (16.II.A.5) (Ane 2)
*19/2-1767, i Flovt,  +23/8-1818 samme sted.

Forældre

Gift d. 1/8-1794 i Øsby med
Cathrine Enevoldsen (f. Hansdatter) *9/11-1759 i Hajstrup, +11/9-1850 i Flovt.
Datter af gårdmand Hans Nissen og Johanna Maria Jeppesdatter.


Børn
 
Ref. Nr. Navn Født Død
I Nikolaj Rudbeck 06-05-1795 18-12-1874
II Johanne Marie Rudbeck 11-08-1797 30-04-1800
III Hans Nissen Rudbeck 05-03-1801 17-06-1870
IV Johanne Marie Jørgensen Rudbeck 00-00-1803 00-00-1893


Søn af Nikolaj Rudbeck og Ingeborg Hansdatter. Han overtog slægtsgården i Flovt i 1793 efter sin mor, og vedr. denne overdragelse findes følgende dokument:
 
 

Overladelseskontrakt

Giøres herved bekendt, at underskrevne dato er oprettet og sluttet efterfølgende overladelses-contract mellem
Ingeborg Rudbeck
i Flovt c.c. som overladerinde paa den ene side og hendes søn
Jørgen Nicolaisen Rudbeck
som antager paa den anden side.

1.

Bemeldte Ingeborg Nicolai Rudbeck c.c. overlader og afstaar den hidindtil i besidhavende i Flovt beliggende halve ejendomsgaard med alle dertil hørende ret og rettigheder, ligesom den nu findes i Skov og Mark, Ager og Eng samt den fulde besætning af kreaturer og hele indavling, saa og med boeskaber og redskaber indendøre.
Slet intet overalt deraf undtaget eller forbeholden i nogen maade, det have hvad navn det vil og kan, til Jørgen Nicolaisen Rudbeck, saaledes, at han det nu straks maa antage, bruge, besidde, nye og sig saa nyttig og gavnlig gøre, som han bedst ved og kan naar han fra betrædelsens dato svarrer alle af den gaaende udgifter og tynger.

2.

Hvorimod forpligter sig antageren at tage imod sted og gæld tilligemed udlover han sin ugifte søster Anna Sophia, Nicolai Rudbeck’s datter til medgift i rede penge 800 Mark lybsk med 3% og sa længe hun bliver hjemme paa gaarden i ugift stand og arbejder til gaardens bedste, nyder hun hendes forplegenhed af kost og klæder forsvarlig, og tillige græsses hende et faar ved gaardens enge hvoraf hun nyder uld og yngel. Skulde hun i ugift stand tilføres sygdom, nyder hun pleje og opvartning hos gaardens besiddere uden betaling. Naar hun gelanger til giftermaal skal ikke alene hendes udlovede medgift efter et halvt aars opsigelse udbetales, men endog hendes lige saadant udstyr i alle maader gives som én af hendes gifte søstre har bekommet, dertil med fri festensøl og bryllupskost.

3.

Forbinder sig ogsaa antageren herve og i kraft dette at give sin Moder saalænge hun bliver hos antageren eller gaardens besidder, fornødden kost og klæder forsvarlig og desuden aarli haandpenge 8 rdl. Hvoraf halvparten betales om Mikkelsdag og den halve om PaaskeSkulde den imod forhaabning ikke paa  (læseligt) og moral forenes da tillægges et forsvarligt aftægt af upartiske mænd. Ved hendes dødelige afgang lader gaarden besidder hende hæderlig begrave, da hvad fterlader tilfalder ham undtagen hendes livsklæder som deles mellem søstrene.

4.

Endelig deklarerer Peter Lauritzen i Flovt for sin hustru Cathrine Rudbecks og Lauritz Fallesen i Raad paa hans hustru Marie Rudbecks vegne at benævnte hustruer fuldkommen baade for fædrene og mødrene arv er afstunden, og at ingen prættentioner videre have til deres fødegaard eller dennes besiddere, men quittere mere i byndigste form rettens i foranførte henseende.
At parterne saaledes er forenede som til alle tider fast og ubrydelig skal holdes og efterleves pantsætte kontrahenterne deres havende og bekommende gods og formue og gaardens antager i særdeleshed den ham herved overladte gaard cum pertinentis paa hvilken han som protokollation i skyld og panteprotokollen tillader.

Til stadfæstelse haver vedkommende denne contrakt under alle tænkelige udflugter udtrykkeligen frasigelse og begivelse egenhændig underskrevet, med begæring til den Kongel. Officiales i Haderslev Herred med den til vitterlighed at subskribere.

Sket i Flauth, den 26 Sptember 1793
og ekspederet i
Haderslev Herred den 7. April 1794.


Peter Lauritzen                                                               Ingeborg Rudbeck
for sin hustru                                                                  som udbeden curator
Cathrine Rudbeck

Anna Sophia Nicolaisdatter                                        Lauritz H. Fallesen
som udbeden curator for hende                                      for sin hustru
Peter Chr. Steffensen                                                   Marie Rudbeck

Jørgen Rudbeck

Til vitterlighed
Em. LassenTil toppen af siden


Siden oprettet: 9/4-1999
Revideret sidst: 18/1-2016