Jørgen Rudbeck (16.II) (Ane 8)
*1700  i Sønderballe, døbt d. 31/10-1700, +1754.

Forældre

Gift d.7/7-1729 i Øsby med
Cathrine Clausdatter Gunge (Ane 9), *3/4-1710 på Vestergaard, +9/11-1783 i Flovt.
Datter af Claus Gregersen Gunge (Ane 18) og Maren Jørgensdatter (Ane 19) .


Børn
Ref. Nr. Navn Født Død
16.II.A (Ane 4) Nikolaj Rudbeck 12-01-1730 26-09-1783
16.II.B Claus Rudbeck 07-02-1732  før 1736
16.II.C Maria Rudbeck 23-07-1733 01-04-1808
16.II.D Claus Rudbeck 25-03-1736  før 1739
16.II.E  Lorenz Rudbeck (tvilling) 01-01-1739 1784
16.II.F Claus Rudbeck (tvilling) 01-01-1739  før1742
16.II.G Claus Rudbeck 26-09-1742  før 1747
16.II.H Jørgen Rudbeck (tvilling) 24-06-1744 1813
16.II.J Cathrine Rudbeck (tvilling) 24-06-1744  før 1783
16.II.K Ann Maria Rudbeck 30-11-1746  før 1783
16.II.M Claus Rudbeck 24-12-1747 1799

se kirkebogskopi
Jørgen Rudbeck gårdmand og sognefoged i Flovt, overtog gården i Flovt i 1728, og om denne overtagelse findes følgende dokument:

Overladelseskontrakt og Aftægtskontrakt
mellem
Nis Rudbeck i Flovt
og sønnen
Jørgen Rudbeck

        I dend Hellige Trefoldigheds Naun, er i dag underskrevne dato, mellem Nis Rudbeck af Flauth med hans Hustru Consens paa dend eene og sin ældste Søn Jørgen Rudbeck og sin forhaabende Fæstemø Catharine Clausdatter cum curator hendes kiere Fader Claus Gregersen Gunge paa Westergaarsd paa dend anden Side med velberaad Hue og Sinde og samtlige paarørende neste  Veners gode Samtøcke sluttet og ioprettet en venlig og uigenraabelig Contract saaledes som følger.

§1

        Cederes - Overdrager og afstaar fornævnte Nis Rudbeck med sin Hustrues øverige Børns villie og Samtøcke sin sidend till udi possesion havende Eiendomsgaard udi Flauht, bestaaende af Huusbygning, Sæ og Fæ, Aggeer og Enge, Skauf og Mark, Kradt og Jordte, rørendes og urørendes Gods intet deraf undtagen eller forbeholden, til sin kiære Søn Jørgen Rudbeck og sin  forhaabende Fæstemø Catharina Clausdatter af Westergaard, at de dend samme med alle dertil hørende pertinentier og Rettigheder saaStraxen maa antage,bruge, besidde, beholde og sig saa nyttelig og gaunlig giøre som de best kand og deraf præstanda, saavel de ordinaire paa behørige Steder at præstere.

Hvorimod

§2
- de er og skall være forpligtet at holde og efterleve dend Contract som er imellem Faderen Nis Rudbeck og sin forvæsere ere indrettet - saavel som
§3
- till sine tvende øvrige Børn Naunlig Lorentz Nissen og Mette Nisdatter for fædrene og mødrene arv og ud dert af Gaarden eengang for alle 900 Mark og siden resten af de 2 næste aar derefter Pengerne haver Faderen sig forbeholden at deele imellem Børnene deraf skall Datteren Mette Nisdatter have en forsvarlig Seng, Kiste og Skriin efter Skik og Brug, desligeste en Koe næst dend beste i Gaarden samt halv Bryllup, Kost og Fæstens Øl som sædvanlig ere, item deres Klæder eller i dersens sted 16 Rd..
Ydermer er hende tillat at blive i Gaarden saa længe hun lyster og nyder hun imidlertiid hendes Klæder til fornødenhede tiil daglig brug saavelsom 3 Faar i Gaarden paa Græs og aarligen at saae hende en skippe Hørresfrøe, hvorimod hun skall være skyldigt at se til Gaardens gaun og beste og med dennem ligesaa andet arbeide efter manerlighed, dog er hun ikke pligtig at  blive udi Gaarden længere end som hun lyster.

§4

- till dend i Gaarden befindende Privatgiæld som er paa 200 M. kand ankomne svarre itzige Gaardens Besidder Jørgen Rudbeck at ville Imidlertidestend som mand dog ikke vill formode, mere Giæld findes, skall samme af Børnene udlovede reede Middeler, nemlig af de foranmeldte 900 M. descouteris og svarres.
Og som

§5

        Faderen Nis Rudbeck tillige med sin Hustrue sig saavidt forobligerer, at blive ved de unge i Gaarden uden aftægt for først paa en 4de Aars tid og forhielpe dennem efter muelighed, og nyder derimod Kost og daglig Klæder till fornødenhed, skulle støde imod forhaabning skee, at enten døden kunde give Skilsmisse eller noget andet kunde komme imellem som kunde foraarsage at de ikke paa Mad og Maal kunde forenis, da er Stipuleret og foraftalt, at denne af Gaarden et fosvarligt Aftægt, efter Dannemæns Tøcke og Gaarden kand taale, skall tillægges, dog er Nis Rudbeck tilladt at holde sig en  liden hest, Sommer og Vinter i Gaarden paa Græs og Foder og endeliogen nyder han tillige med sin datter en liden Agger i indvangen een Tønde haufrelands udi udmarken.
Naar da disse forskrevnePoster i alle maader worden efterlevet, og parterne paa alle Siider holden have denne Contract, opnaaet sin fuldkommen rigtighed Skiøden vedkommende, saa haver faderen Nis Rudbeck sig forpligtet som hand sig og hermed forpligter, at naar som helst sit forbemeldte Penge - Summa er worden betalt at give sin kiære Søn og forventede kiæreste paa behørig Steder fuldkommen og nøjagtig Skiøde baade for deres egen Persohner og paa deres livsarvinger, desligeste lovlig Afkald at saaledes som forskrevet staar, er bleven foraftalt, sluttet og foreendt som de ved ere og Troe uden Sviig og argeligst lover at holde og efterkomme, hvaer de ey allene egenhændig underskreven, mend endog æreligen embedet Kongl. Mayst's fogder med dennem til vitterlighed at subscribere.

Actum Flauth dend 2, May 1728
Nis Rudbeck
Jørgen RudbeckTil toppen af siden